Տաթեվ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 90028511303214705000Տարեկան  Ընտրել
1120 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից, այդ թվում` 9002851130249000000Տարեկան  Ընտրել
1131 Տեղական տուրքեր, (տող 1132 + տող 1135 + տող 1136 + տող 1137 + տող 1138 + տող 1139 + տող 1140 + տող 1141 + տող 1142 + տող 1143 + տող 1144 + տող 1145), այդ թվում` 9002851131491000000Տարեկան  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9002851131491000000Տարեկան  Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900285113115145753200Տարեկան  Ընտրել
1330 3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ (տող 1331 + տող 1332 + տող 1333 + 1334), այդ թվում` 9002851130737000000Տարեկան  Ընտրել
1331 Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ 9002851130734950000Տարեկան  Ընտրել
1333 Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ 9002851131802050000Տարեկան  Ընտրել
1393 Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ 9002851130165400000Տարեկան  Ընտրել
2110 Վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 9002850003611015190.5Տարեկան  Ընտրել
2120 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 90028500086620530908.1Տարեկան  Ընտրել
1351բ Աղբահանության վճար: 9002850017811800000Տարեկան  Ընտրել
1351ա Նախադպրոցական հաստատությունների ծնողական վճար 9002850016904000000Տարեկան  Ընտրել
1351 9002850017081800000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ